Saturday, 5 January 2013

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI TINGKATAN 2


MINGGU
TAJUK
KONSEP
HASIL PEMBELAJARAN/
OBJEKTIF
UNSUR PATRIO-TISME
CADANGAN
AKTIVITI
BBM
 
1 - 3
 
1. kedudukan
 
Kedudukan Garisan Tarikh Antarabangsa
(GTA)
 
Garisan Meredian Pangkal (GMP)
 
Memahami kedudukan sesuatu tempat berdasarkan latitud dan longitud serta mengenal zon waktu.
 
Mengenal latitud dan longitud
 
Menyatakan kedudukan sesuatu tempat berasaskan latitud dan longitud.
 
Mengenal zon waktu di atas peta dunia.
 
Mentakrifkan waktu tempatan dan waktu piawai.
 
Menentukan kedudukan sesuatu tempat dengan menggunakan latitud dan longitud.
 
Mengira waktu tempatan berasaskan kedudukan longitud.
 
 
 
Menunjuk cara:
Menentukan kedudukan latitud dan longitud pada glob.
 
Menentukan kedudukan latitud dan longitud berdasarkan peta.
 
Menentukan kedudukan sesuatu tempat berdasarkan titik persilangan.
 
Menentukan kedudukan latitud dan longitud secara berkumpulan pada
glob.
 
 
Glob
 
Peta
 
4 - 5
 
2. Arah
 
 
Arah
 
 
Menentukan arah dengan menggunakan bearing sudutan.
 
Menyatakan bearing sudutan.
 
Mengukur bearing sudutan.
 
 
 
Menunjuk cara mengukur bearing
sudutan dengan menggunakan jangka
sudut.
 
 
Peta topografi
 
Jangka sudut
 
6 - 7
 
3. Skala dan Jarak
 
 
Jarak
Skala lurus
 
 
Mengenal skala dan jarak.
 
Mengukur jarak di antara dua tempat di atas peta dengan menggunakan skala lurus.
 
Menukar jarak di atas peta kepada  jarak sebenar dengan menggunakan skala lurus.
 
 
Menukar jarak dilapangan kepada jarak di atas peta dengan menggunakan skala lurus.
 
 
 
Menunjuk cara:
mengukur jarak lurus antara dua tempat  (x dan y).
 
menukar jarak pada peta kepada jarak  sebenar mengikut skala peta.
 
menukar skala sebenar (bilik darjah) kepada skala yang lebih kecil (contoh 1cm mew akili 1m).
 
Mengadakan aktiviti kumpulan untuk:
 
mengukur jarak dan melukis pelan kawasan sekolah.
 
Mengukur jarak dan melukis pelan laluan murid dari rumah ke sekolah.
 
 
Peta topografi
 
Alatan geometri
 
Benang
 
Jalur kertas
 
8 - 9
 
5. Rajah
 
 
 
Mengaplikasi maklumat dalam
bentuk rajah.
 
Mengumpul maklumat.
 
Melukis dan melabel rajah berdasarkan
maklumat.
 
Mentafsir rajah.
 
 
Membincangkan teknik-teknik melukis rajah seperti:
 
    peta minda
    kitaran
 
Penggunaan komputer digalakkan.
Menghasilkan buku skrap pelbagai
bentuk rajah.
 
Komputer
 
Lembaran grafik
 
Keratan akhbar
 
Bahan bercetak
 
 
10-11
4. Graf
Pola taburan
Menyusun maklumat dan data
dalam bentuk jadual dan melukis
graf berganda.
 
Mengumpul dan merekod maklumat dan data.
 
Menyusun maklumat dan data dalam bentuk jadual.
 
Melukis graf bar berganda dan graf garisan berganda berdasarkan jadual dengan menggunakan label dan petunjuk yang betul.
 
Mentafsir jadual, graf bar berganda dan graf garisan berganda.
 
 
Menunjuk cara mendapatkan maklumat dan data seperti:
 
bilangan ahli rumah sukan murid   mengikut jantina dalam kelas.
 
Menunjuk cara membina jadual dan
melukis graf.
 
Penggunaan komputer digalakkan.
 
Menunjuk cara mentafsir jadual, graf bar berganda dan graf garisan berganda.
 
Menghasilkan buku skrap pelbagai
jadual dan graf.
 
Komputer
 
Kertas graf
 
Alatan geometri
 
 
12-13
6. Peta
Pola
Saling kaitan
Mengenal ciri-ciri fizikal dan
budaya dalam peta bergambar
(peta pelancongan).
 
Mengenal pasti ciri-ciri fizikal dan budaya berdasarkan peta bergambar (peta pelancongan):
 
    tempat bersejarah
    tempat rekreasi
    pusat membeli-belah
    kemudahan penginapan
    kemudahan pengangkutan
 
Menyatakan kedudukan dan taburan ciri-ciri geografi yang diperhatikan dalam peta bergambar.
 
Mengelaskan simbol-simbol  yang   mewakili ciri-ciri fizikal dan budaya dalam peta bergambar.
 
Mentafsir peta bergambar
Mencintai negara Malaysia
 
berbangga terhadap
kepelbagaian pandang darat fizikal dan budaya negara Malaysia.
Menunjuk cara untuk menentukan
kedudukan dan taburan ciri-ciri fizikal dan budaya pada peta bergambar (peta pelancongan).
 
Mengadakan aktiviti kumpulan untuk mengenal pasti ciri-ciri fizikal dan budaya dalam peta bergambar (peta pelancongan).
 
 
Melengkapkan pengurusan grafik
tentang ciri-ciri fizikal dan budaya
daripada peta bergambar (peta
pelancongan).
 
 
 
 
Peta pelancongan
 
Peta topografi
 
14-15
4.1
Taburan penduduk
Kepadatan
Taburan
Mengenalpasti  taburan penduduk Malaysia dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.
 
Mengenal pasti taburan penduduk negara Malaysia.
    Padat
    Sederhana
    Jarang
 
Menyenaraikan faktor-faktor yang mempengaruhi taburan penduduk Malaysia.
 
Menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi taburan penduduk Malaysia.
 
 
 
Bersatu dalam 
Kepelbagaian
 
 
Membincangkan taburan penduduk  Malaysia berpandukan pelbagai media seperti peta, bahan bercetak dan internet.
 
Menghasilkan peta minda tentang faktor-faktor yang mempengaruhi taburan penduduk negara Malaysia.
 
Mengadakan aktiviti  kumpulan untuk mengumpul maklumat taburan penduduk negara Malaysia daripada pelbagai media.
 
Menghasilkan model tentang taburan penduduk negara Malaysia
Peta taburan penduduk  Malaysia
 
Gambar-gambar foto
 
Bahan maklumat internet
 
Bahan bercetak
 
Buku teks
 16-19
4.2: Perubahan penduduk
 
       
Kadar kelahiran
 
Kadar
kematian
 
Migrasi
Memahami pertumbuhan penduduk negara Malaysia dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.
 
Mentakrifkan pertumbuhan penduduk.
 
Menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi:
    kadar kelahiran
    kadar kematian
    migrasi
 
Mengira kadar pertumbuhan penduduk.
 
Menjelaskan dengan contoh faktor-faktor yang mempengaruhi:
    kadar kelahiran
    kadar kematian
    migrasi
 
Mencintai negara
Malaysia dan
 
Berbangga kerana
keamanan negara
Malaysia.
Menghasilkan peta minda mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk.
 
Membincangkan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk dengan berpandukan pelbagai media seperti peta, bahan bercetak dan internet.
 
Simulasi tentang pertumbuhan penduduk negara Malaysia.
 
Menghasilkan peta minda faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk.
 
 
 
Peta aliran
 
Bahan bercetak
 
Buku teks
 
Bahan internet
 
20-22
 
4.3: Migrasi  
penduduk  
sebagai 
tindakbalas  
terhadap 
faktor ekonomi, 
politiik, 
sosial dan 
fizikal
 
 
 
 
 
Memahami migrasi penduduk negara Malaysia dan faktor- faktor yang mempengaruhinya.
 
Menerangkan migrasi
penduduk
 
Menerangkan pola migrasi
penduduk
 
Menyenaraikan faktor-faktor yang mempengaruhi jenis-jenis migrasi:
- Luar bandar ke bandar
- Luar bandar ke luar bandar
 
 
Berusaha membangunkan negara Malaysia
 
bertanggungjawab dan bersedia memberi  sumbangan terhadap pembangunan  negara Malaysia
 
Sumbang saran faktor-faktor yang mempengaruhi migrasi penduduk
 
Menghasilkan peta minda tentang  faktor-faktor yang mempengaruhi migrasi penduduk
 
Syarahan tentang migrasi penduduk.
 
Buku teks
 
Bahan bercetak
 
23-24
 
 
 
 
 
 
 
 
4.4: Kesan perubahan 
penduduk terhadap
alam sekitar
 
 
 
Memahami kesan-kesan perubahan penduduk terhadap alam sekitar
 
Menyenaraikan kesan-kesan penduduk terhadap penerokaan sumber tanih, hutan dan air
 
Menghuraikan kesan-kesan perubahan penduduk terhadap penerokaan sumber
 
Mencadangkan langkah-langkah penerokaan sumber secara terancang
 
 
Mencintai sumber  alam sekitar negara Malaysia
 
Mengumpul maklumat tentang kesan perubahan penduduk terhadap alam sekitar
 
Melukis rajah tentang kesan-kesan perubahan penduduk terhadap alam sekitar
 
Mengadakan tayangan video tentang pengurusan alam sekitar
 
 
Akhbar
 
Majalah
 
Internet
 
 
 
 
 
 
 
25-28
 
4.5 Hubungan kependudukan dengan sumber
 
Penduduk
berlebihan
 
Kurang
penduduk
 
Penduduk
optimum
 
Memahami hubungan  kependudukan dengan sumber serta implikasinya
 
Mentakrifkan konsep penduduk  berlebihan, kurang penduduk dan
penduduk optimum.
 
Menyenaraikan ciri dan contoh penduduk berlebihan dan kurang penduduk
 
Menyatakan kesan penduduk berlebihan dan kurang penduduk terhadap sumber  untuk memenuhi keperluan penduduk (makanan, tempat tinggal, pekerjaan, pendidikan, perubatan dan kemudahan asas).
 
Menghuraikan ciri-ciri berserta contoh
penduduk berlebihan (Bangladesh)
Kurang penduduk (Kanada)
 
Menjelaskan kesan penduduk berlebihan dan kurang penduduk terhadap sumber untuk memenuhi keperluan kependudukan.
 
 
Mencintai negara Malaysia
 
Menghasilkan peta minda tentang ciri penduduk berlebihan dan kurang penduduk.
 
Membincangkan ciri-ciri lebihan penduduk, kurang penduduk dan penduduk optimum.
 
 
 
Peta minda
 
Buku teks
 
Internet
 
 
29-30
 
5.1:
Petempatan
awal
 
 
 
 
 
 
Kedudukan
 
 
 
 
 
 
Memahami petempatan awal dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.
 
Menyatakan lokasi petempatan awal :
- pinggir pantai, delta dan  muara   sungai.
- pinggir sungai
- bukit/ gua
- tanah pamah
 
Menyenaraikan faktor-faktor yang mempengaruhi petempatan awal
        
Menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi petempatan awal;
    fizikal
    keperluan asas
     
Berusaha
membangunkan
negara Malaysia.
 
menghargai
usaha-usaha
kerajaan untuk
membangun dan
memajukan
petempatan.
 
 
Mengumpulkan maklumat tentang lokasi  petempatan awal darpada pelbagai midea seperti akhbar, bahan bercetak dan internet
 
Melengkapkan pengurusan grafik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi petempatan awal.
 
 
 
Akhbar
 
Internet
 
Bahan bercetak
 
 
 
 
 
31
 
5.2
Faktor-faktor
yang
mempengaruhi
petempatan
 
 
Memahami faktor-faktor yang mempengaruhi petempatan negara Malaysia
Menyenaraikan faktor-faktor yang mempengaruhi petempatan negara Malaysia:
    Sejarah
    Fizikal
    Ekonomi
    Sosial
    Politik (governan)
 
Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi petempatan di negara Malaysia:
    Sejarah
    Fizikal
    Ekonomi
    Sosial
    Politik (governan)
 
merumus tentang peranan kerajaan mempengaruhi petempatan negara Malaysia seperti;
projek perumahan
bandar baru         
rancangan kemajuan tanah
 
Berusaha 
membangunkan
negara Malaysia.
 
menghargai usaha-usaha kerajaan untuk membangun dan mempengaruhi petempatan negara Malaysia
 
 
Membincangkan faktor-faktor yang mempengaruhi petempatan negara malaysia
 
Menghasilkan peta minda tentang faktor-faktor yang mempengaruhi  petempatan negara malaysia
 
Menghasilkan buku skrap tentang faktor-faktor yang mempengaruhi petempatan negara Malaysia
 
Syarahan  tentang faktor-faktor yang mempengaruhi petempatan negara Malaysia
 
Sumbangsaran tentang peranan kerajaan dalam mempengaruhi petempatan negara malaysia
 
Mengadakan aktiviti kumpulan untuk menghasilkan model tentang ;
projek perumahan
bandar baru
rancangan kemajuan tanah
 
Buku teks
 
Akhbar
 
Bahan bercetak
 
 
      32
5.3: Pola-pola      petempatan
Pola
 
Memahami pelbagai pola petempatan negara malaysia
Menyenaraikan pelbagai pola petempatan negara Malaysia ;
    berselerak
    berjajar
    berpusat
    berkelompok
 
menyatakan ciri-ciri pola petempatan negara malaysia
    berselerak
    berjajar
    berpusat
    berkelompok
 
Menjelaskan dengan contoh ciri-ciri pola petempatan negara malaysia
            berselerak
            berjajar
            berpusat
            berkelompok
 
membanding dan membezakan pola petempatan negara malaysia
             berselerak
             berjajar
             berpusat
             berkelompok
 
Mengumpul gambar tentang pola petempatan.
 
Menghasilkan model tentang pola petempatan negara malaysia
berselerak
berjajar
berpusat
berkelompok
 
Mengelaskan tentang ciri-ciri  pola petempatan negara malaysia
 
Melengkapkan penulisan grafik tentang pola-pola petempatan negara malaysia
Bahan bergambar
 
Buku teks
 
Lembaran grafik
 
 
33-34
 
5.4 fungsi petempatan luar bandar dan bandar
 
 
Memahami fungsi petempatan negara malaysia
 
menyenaraikan fungsi petempatan negara malaysia dari segi ekonomi seperti ;
    perniagaan
    perdagangan
    pelabuhan
    perindustrian
    pertanian
    pelancongan
 
 
menyenaraikan fungsi petempatan negara Malaysia dari segi  sosial seperti ;
           pendidikan
           perhubungan dan pengangkutan
 
menyenaraikan fungsi petempatan negara Malaysia dari segi  politik ( governan) seperti ;
           pusat pentadbiran
 
Menghuraikan fungsi petempatan negara malaysia dari segi  :
           ekonomi
           sosial
           politik (governan)
 
Menjelaskan dengan contoh fungsi :
           petempatan luar bandar
           petempatan bandar
 
membanding dan membezakan fungsi-fungsi petempatan luar bandar dan bandar
 
 
 
 
 
 
Berusaha dan membangunkan negara Malaysia.
 
Bertanggungjawab
dan berkeupayaan
membangunkan
petempatan
negara
Malaysia
 
 
Membincangkan fungsi petempatan negara malaysia dari segi ekonomi , sosial dan politik (governan)
 
Mengumpul maklumat dan gambar tentang petempatan negara malaysia daripada pelbagai media seperti bahan bercetak dan internet
 
Melengkapkan penmgurusan grafik tentang persamaan dan perbezaan petempatan luar bandar dan petempatan bandar
Menghasilkan peta minda tentang fungsi-fungsi petmpatan luar bandar dan petempatan bandar
 
Akhbar
 
Internet
 
Majalah
 
 
 
35
 
5.5 : Pembandaran
 
Pembandaran
 
Negara membangun
 
Negara maju
 
 
 
Memahami proses pembandaran negara malaysia
Menerangkan  proses pembandaran
    saiz penduduk
    kegiatan ekonomi
    kemudahan
 
menyenaraikan  faktor-faktor yang mempengaruhi perbandaran negara malaysia:
    dasar kerajaan
    peluang pekerjaan
    migrasi
 
 
menyatakan kesan perbandaran negara malaysia
 
Menyenaraikan langkah-langkah untuk mengurangkan masalah pembandaran negara malaysia.
 
Menghuraikan ciri-ciri perbandaran negara Malaysia:
    saiz penduduk
    kegiatan ekonomi
    kemudahan asas
 
menjelaskan  faktor-faktor yang mempengaruhi perbandaran negara malaysia:
           dasar kerajaan
           peluang pekerjaan
           migrasi
 
Menghuraikan  kesan perbandaran negara Malaysia.
           positif
           negatif
 
 
Menyenaraikan langkah-langkah untuk mengatasi  masalah pembandaran negara malaysia.
 
Menghuraikan kesan-kesan perbandaran di negara lain:
           Bangkok, Thailand
           Tokyo, Jepun
 
 
 
 
Berusaha membangunkan negara Malaysia
 
Berbangga dan bersyukur terhadap tahap kemajuan perbandaran negara Malaysia
 
Membincangkan faktor-faktor yang mempengaruhi proses perbandaran
 
Menghasilkan peta minda ciri-ciri perbandaran negara malaysia
 
Pidato spontan tentang proses perbandaran negara malaysia
 
Membincangkan kesan-kesan perbandaran negara Malaysia.
Contoh: Kesan positif peluang pekerjaan
        infrastruktur
 
Membincangkan kesan – kesan perbandaran negara Malaysia,
Contoh kesan negetif :
    kesesakan lalu lintas
    kekurangan tempat tinggal
    pencemaran udara
 
sumbangsaran langkah- langkah untuk mengurangkan masalah perbandaran
 
Mengumpulkan maklumat tentang  proses perbandaran daripada pelbagai  media seperti bahan bercetak dan internet
 
Peta malaysia
 
Bahan bercetak
 
Internet
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
36
 
6.1: keperluan pengangkutan dan perhubungan awal
 
Interaksi
 
Ketersampaian
 
Memahami keperluan pengangkutan dan perhubungan awal negara Malaysia
 
Menyatakan cara pengangkutan dan perhubungan awal negara Malaysia
 
Menyenaraikan keperluan pengangkutan dan perhubungan awal negara Malaysia
 
Menghuraikan keperluan pengangkutan dan perhubungan awal negara Malaysia
 
 
 
Mencintai negara Malaysia
 
Berbangga dengan tahap kemajuan sistem perhubungan dan pengankutan negara Malaysia
 
Sumbangsaran cara pengangkutan dan perhubungan awal negara Malaysia
 
Membincngkan keperluan pengangkutan dan perhubungan awal negara Malaysia
 
Mengumpul ganmbar tentang pengangkutan dan perhubungan awal negara Malaysia dari pelbagai media seperti bahan bercatak dan internet
 
Menghasilkan buku skrap tentang pengangkutan dan perhubungan awal negara Malaysia
 
Mengadakan lawatan sambil belajar
 
 
 
Buku teks
 
Bahan bercetak
 
Internet
 
 
37
 
6.2 : Perkembangan pengangkutan dan perhubungan
 
 
 
Memahami perkembangan pengangkutan dan perhubungan negara Malaysia
 
Menyatakan perkembangan pengangkutan dan perhubungan negara Malaysia
    darat
    air
    udara
    telekomunikasi
 
Menghuraikan sistem perkembangan
pengangkutan negara Malaysia
 
Menghuraikan perkembangan sistem perhubungan negara Malaysia
 
 
 
Mengelaskan jenis pengangkutan dan perhubungan negara Malaysia
 
Mengkaji peta untuk melihat sistem pengangkutan negara malaysia
 
Membincangkan perkembangan jaringan pengangkutan negara Malaysia seperti :
   lorong berjalan kaki
   jalan raya
   lebuh raya
 
Membincangkan perkembangan sistem pengangkutan negara Malaysia seperti :
keretapi, komuter, sistem transit aliran ringan (LRT), monorel
 
Membincangkan perkembangan sistem perhubungan dan teknologi maklumat dan komunikasi seperti :
pos, taligraf, telefon, faksimili, teleks dan internet dan perhubungan
 
Peta malaysia
 
Buku teks
 
Internet
 
 
38
 
6.3 :
Faktor yang
mempengaruhi
jaringan
pengangkutan
dan perhubungan
Jaringan
 
 
 
Memahami faktor-faktor yang
mempengaruhi jaringan
pengangkutan dan
perhubungan negara Malaysia.
 
Menyenaraikan faktor-faktor  yang mempengaruhi jaringan pengangkutan dan perhubungan negara Malaysia:
     bentuk muka bumi
     ekonomi
     dasar kerajaan
     kemajuan teknologi
 
Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan dan perhubungan negara Malaysia:
    bentuk muka bumi
    ekonomi
    dasar kerajaan
    kemajuan teknologi
 
Mencintai negara
Malaysia
 
Menghargai
peranan kerajaan
dalam
mempengaruhi
kemajuan
pengangkutan dan
perhubungan negara Malaysia
 
 
Mengumpul dan menyusun gambar
mengenai pengangkutan dan
perhubungan mengikut kronologi
masa daripada pelbagai media seperti
bahan bercetak dan internet.
 
Sumbang saran tentang faktor-faktor
yang mempengaruhi jaringan
pengangkutan dan perhubungan
negara Malaysia
 
Mengadakan kuiz tentang faktorfaktor
yang mempengaruhi jaringan
pengangkutan dan perhubungan
negara Malaysia.
 
 
 
 
39-40
 
6.4 : Kepentingan
jaringan
pengangkutan
dan
perhubungan
 
 
Integrasi
Lingkungan
pengaruh
 
 
Memahami kepentingan
jaringan pengangkutan dan
perhubungan.
 
Menyatakan kepentingan jaringan
pengangkutan dan perhubungan
terhadap pembangunan negara
Malaysia:
    Ekonomi – perdagangan
    sosial - integrasi kawasan
    politik – keselamatan (governan)
 
Menghuraikan kepentingan jaringan pengangkutan dan perhubungan terhadap pembangunan negara Malaysia:
    Ekonomi – perdagangan
    Sosial - integrasi kawasan
    politik – keselamatan (governan)
 
Membuat rumusan tentang kepentingan pengangkutan dan perhubungan negara Malaysia dan Kanada.
 
 
 
 
 
 
 
 
Mempertahankan
negara Malaysia
bertanggungjawab menjaga kemudahan yang ada.
 
Sumbang saran tentang kepentingan
jaringan pengangkutan dan
perhubungan terhadap pembangunan
negara Malaysia.
 
Mencari maklumat tentang kepentingan pengangkutan dan perhubungan negara Kanada daripada pelbagai media seperti
akhbar, majalah dan internet.
 
 
Membincangkan kepentingan perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi terhadap pembangunan negara Malaysia dan kaitannya dengan hubungan
antarabangsa dengan berpandukan pelbagai media seperti bahan bercetak dan internet.
 
Mengadakan aktiviti kumpulan untuk
membuat perbandingan kepentingan
pengangkutan dan perhubungan negara Malaysia dan Kanada
 
 
41-42
 
6.5 : Kesan
perkembangan
pengangkutan
dan
perhubungan
terhadap alam
sekitar
 
 
 
Memahami kesan perkembangan pengangkutan dan perhubungan terhadap alam sekitar negara Malaysia.
 
Menyenaraikan kesan-kesan   perkembangan pengangkutan dan perhubungan terhadap alam  sekitar negara Malaysia.
 
Menyatakan langkah-langkah mengurangkan kesan negatif perkembangan pengangkutan dan perhubungan ke atas alam sekitar negara Malaysia.
 
Menjelaskan dengan contoh kesan perkembangan pengangkutan dan perhubungan terhadap alam sekitar negara Malaysia.
 
Menghuraikan contoh langkah-langkah
mengurangkan kesan negatif perkembangan pengangkutan dan perhubungan ke atas alam sekitar negara Malaysia.
 
 
 
Mencintai negara
Malaysia bertanggungjawab memelihara alam sekitar.
 
 
Mencari maklumat tentang kesankesan perkembangan pengangkutan dan  perhubungan terhadap alam sekitar daripada pelbagai media seperti bahan bercetak dan internet
 
Membincangkan langkah-langkah
mengurangkan kesan negatif perkembangan pengangkutan dan
perhubungan ke atas alam sekitar negara Malaysia.
 
Menghasilkan buku skrap mengenai
kesan perkembangan pengangkutan
dan perhubungan terhadap alam sekitar.
 
 

No comments:

Post a Comment